מכרזים
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ

קול קורא להפעלת הקיוסק במתחם מרכז דוידסון (בסמוך לשער האשפות)

מכרז פומבי מס' 12/2017 לביצוע עבודות עזר , חפירה ארכיאולוגית ותמוכים. לפרויקט מעלית לכותל

מכרז פומבי מספר 11/2017 לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד לחניונים ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים

מכרז פומבי מס' 11/2017 תשובות לשאלות הבהרה לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד לחניונים ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים

מכרז פומבי מספר 11/2017 השלמות לתשובות לשאלות הבהרה - 24.9.17 

 

מכרז פומבי מס' 10/2017 להקמת מבנה נוסף למרכז דוידסון הקיים 1. החברה לשיקום ולפיתוח הרובע יהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ (להלן: "חל"פ" ו/או "החברה") מזמינה בזאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות לביצוע עבודות להקמת מבנה נוסף למרכז דוידסון הקיים, הכל עפ"י ההגדרות המופיעות במסמכי המכרז ונספחיו, במפרטים הטכניים ובנספחים המצורפים למכרז (להלן: "המכרז" או "מסמכי המכרז").


 

 1. המכרז מתבצע בשיטת המיון המוקדם .P.Q ע"י הגשת שתי מעטפות. מעטפות הצעות המחיר ייפתחו רק לאחר קביעת הניקוד לקבלנים/חברות במיון המוקדם. במסמכי המכרז ניתן לעיין במשקולות בניקוד ובקריטריונים שנקבעו לשלב המיון המוקדם. העבודות יתבצעו בתחום אתר עתיקות ייחודי ומורכב המוכרז כדין ויהיו כפופות להנחיות מנהל רשות העתיקות כמתחייב מהוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978


 

 1. ההשתתפות במכרז מותנית בין היתר במילוי תנאי הסף הבאים וזאת מבלי לגרוע מיתר תנאי הסף המפורטים ביתר פירוט במסמכי המכרז ואשר המשתתפים נדרשים לקיימם במלואם:


 

 • המציע הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969 ותקנותיו (להלן: "החוק") בסיווג ג' 2 ענף ראשי (100) לפחות והרישום הינו בתוקף במועד הגשת ההצעה.

 • על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים להקמת מבנה קבע דומה למבנה נשוא מכרז זה


 

 1. זמן ביצוע - התקופה המרבית להשלמת הפרויקט ומסירתו לחברה הינה עד 15 חודשים ממועד קבלת צו התחלת העבודה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.


 

 1. את מסמכי המכרז על תנאיו ונספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 2,000 ₪ בצירוף מע"מ במשרדי החברה  בבית רוטשילד ככר בתי המחסה הרובע היהודי העיר העתיקה בירושלים


החל מיום 31.07.2017 בין השעות 09:00 - 14:00.

מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה מכל סיבה שהיא. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום במשרדי החברה במועדים ובשעות כפי שמפורט לעיל. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז.

 

 1. ביום א' 06.08.2017 בשעה 10:30 ייערך סיור קבלנים ומפגש מציעים להסברת מהות העבודות ומתן הסברים והבהרות בכל הקשור למסמכי המכרז. נקודת המפגש היא בכניסה לאתר מרכז דוידסון (צמוד לשער האשפות), ההשתתפות בישיבה זו היא חובה ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז.


מציע אשר לא ישתתף בסיור זה, הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא כלל לדיון בפני ועדת המכרזים

 

 1. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה באמצעות כתובת המייל [email protected]  עד ליום  08.17 ועד השעה 14:00 בלבד, לידי מר רפי קוצ'מר מנה"פ. לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה והמשתתפים ייחשבו כמי שמסכימים לכל תנאי המכרז ונספחיו. תשובות לשאלות יינתנו עד ליום .02.08.2017  עד השעה 14:00.


מובהר בזאת, כי התיקונים ו/או ההבהרות ככל שייעשו ו/או התשובות לשאלות יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו לידיעת המציע הפונה בכתב בצירוף העתק לכלל המשתתפים במכרז. רק תשובות, הבהרות ופרשנות שיינתנו בכתב יחייבו את החברה

 1. את ההצעה בצירוף המסמכים הנדרשים יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה, (בכתובת: בית רוטשילד כיכר בתי מחסה 1 הרובע היהודי ירושלים) בשתי מעטפות נפרדות עליהן יצוין רק מס' המכרז (10/2017) , עד לתאריך08.2017 בשעה 15:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"). ההצעה תוגש בעותק אחד. בלבד. מובהר, כי הצעות בדואר לא תתקבלנה. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.


 

 1. חובה להגיש ערבות בנקאית בגובה 100,000 ₪ לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז בלבד.


 

 1. מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו היה לחברה ו/או לרשות העתיקות ניסיון רע ו/או כושל ו/או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו ו/או אי עמידתו בלוחות זמנים, לפסול מציע מטעמים אחרים


 

 1. מודגש בזאת, כי אי מילוי מדויק ומושלם אחר כל דרישות המכרז לרבות הערבות הבנקאית ו/או אי הגשת הצעה שלא בהתאם למסמכי המכרז ו/או אי המצאת מעטפת ההצעה בתיבת המכרזים המצויה במשרדי החברה עד המועד האחרון, עשויים לגרום לפסילת ההצעה.


 

 1. בכפוף לקבוע בחוק, שומרת לעצמה החברה, זכות לקבל רק הצעה שתיראה בעיניה מתאימה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, גם אם אינה ההצעה הזולה ביותר ואף להימנע מלקבל כל הצעה שהיא, גם אם היא ההצעה הזולה ביותר. כמו כן, שומרת לעצמה החברה על זכותה באם תמצא לנכון לבטל את המכרז ו/או לשנות את תנאיו ו/או את מועדיו ו/או לקבל הצעה בחלקה ו/או לנהל מו"מ עם הזוכה/ים במכרז ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או נוסף, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי כאשר למי מהמציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין שימוש החברה בזכויות המפורטות לעיל.


 

 1. במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז בלבד.


 

הרצל בן ארי,  מנכ"ל

החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי

בעיר העתיקה בירושלים בע"מ

 
 


מידע למבקר
אתרי תיירות
סיורים ברובע
הזמנת כרטיסים
יומן פעילויות
{{ $root.choicedDate }}
{{ data.startTime }}
{{ data.title }}
לא זמין
/
זמין
לרכישה +
לא זמין
/
זמין
לכל הפעילויות
9 אטרקציות ב 100